Títol
A l'Escola El Sitjar fem un bon paper
Breu resum de la pràctica
L’objectiu d’aquesta activitat és informar i sensibilitzar els infants i el professorat sobre la gran quantitat de paper utilitzat a l’escola i, alhora, replantejar totes les activitats alternatives que es poden fer sense utilitzar el paper.

Autoria de l'experiència
Professorat d'Infantil i Primària

Nivell al qual està adreçat
Educació infantil, educació primària

Àrea
Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
A partir de l’estudi aproximat del paper utilitzat a l’escola durant tot un dia, fem una reflexió i, entre tots, mirem de fer propostes per tal de fer-ne un bon ús tot estalviant paper i establim un Dia sense Paper en tots els cicles escolars.

Objectius
 • Prendre consciència per fer un bon ús del paper.
 • Reduir la quantitat de paper utilitzat.
 • Consensuar propostes de millora o bones pràctiques.

Desenvolupament de l'experiència
 1. Registre del paper utilitzat a l’escola durant un dia. A totes les aules i espais on s’utilitza paper es distribueixen unes taules per anotar el paper que es fa servir. Es comptabilitzen les fotocòpies, folis, llibretes, paper higiènic, tovallons, etc.
 2. Estudi del paper utilitzat a tota l’escola durant un dia. L’alumnat de cicle superior fa el recompte i l’estudi aproximat del paper utilitzat a l’escola durant un dia.
 3. Exposició i posterior reflexió de les dades de l’estudi. Es destina a tots els cicles, per tal de pensar propostes per estalviar paper, consensuar entre tots bones pràctiques i comprometre’s a aplicar-les.
 4. El Dia sense Paper. Durant tot el dia es treballa sense utilitzar el paper. Aquest dia, tot l’alumnat des de P3 fins a Sisè, així com els mestres, utilitzen en totes les àrees i durant tot el dia recursos alternatius i es realitzen activitats on no s’utilitzi paper:
 • Aula d’ordinadors, aula TIC de Ciències, aula TIC de Música: processador de text, programes de dibuix, jocs informàtics, correu electrònic i activitats per Internet.
 • Pissarres de guix i pissarres digitals.
 • Projecció de pel·lícules en català, castellà i anglès.
 • Activitats musicals, karaoke.
 • Jocs d’expressió oral, explicació de contes, debats, teatre i cançons, en català, castellà i anglès.
 • Disfresses i maquillatge.
 • Joc simbòlic: cuineta, botiga, cotxes,

Treball competencial
Mitjançant la participació activa de tot l'alumnat i professorat en el projecte, es planteja un problema a resoldre: "la quantitat de paper que s'utilitza a l'escola" amb una implicació, per tant, per part de tothom. Aquesta situació-problema real requereix un procés d'anàlisis per decidir quines són les maneres de procedir més adequades i quins són els coneixements i procediments necessaris per portar-les a terme. I tot això en un context social en què cal entendre's i col·laborar amb els companys i companyes.

Temporització
Registre del paper utilitzat: un dia. Recompte del paper utilitzat: una hora. Reflexió i propostes de millora: un dia. Activitat del DIA SENSE PAPER: les sis hores lectives del dia

Recursos humans i materials
Per al registre del paper utilitzat: taules per enregistrar el paper utilitzat a cada aula, a secretaria, per les impressores, per la fotocopiadora, al menjador, etc.

Documentació complementària
Ficha publicada per l'Agència de Residus de Catalunya:
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Prevencio/Setmana%20europea%20prevencio%20de%20residus/FICHA%2020%20final.pdf

Vídeo publicat per la Generalitat de Catalunya:
http://www14.gencat.cat/gencat_video/AppJava/detall.do?id=718464208031811

El mateix vídeo publicat per l'EWWR (European Week for Waste Reduction):
http://vimeo.com/23471439

Totes les activitats de la nostra Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2010:
http://blocs.xtec.cat/elsitjar/?cat=38912

Aspectes innovadors
Per a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2011 (del 10 al 27 de novembre de 2011) es prepara com a novetat organitzar, com esdeveniment comú a Catalunya i Europa, el "Dia Sense Paper" que va néixer arrel de la nostra iniciativa.

Critèris d'avaluació
El grau d'aplicació de les propostes i les bones pràctiques consensuades entre tots: reducció de les fotocòpies, utilitzar les dues cares del paper, imprimir només el necessari, reutilitzar el paper, utilitzar tovallons de roba al menjador, utilitzar mocadors de roba, utilitzar el boc'n roll o carmanyola per a l'esmorzar, fer un bon ús del paper higiènic, etc.

Dades del centre
Nom: El Sitjar
Adreça: Ronda Pau Casals, 6
Codi postal: 25240
Localitat: Linyola
Telèfon: 973575378
Adreça electrònica: c5002970@xtec.cat
Adreça web: blocs.xtec.cat/elsitjar