Títol
Dalí, a Catalan genious!

http://dalipompeu.blogspot.com/

Breu resum de la pràctica
Blog de recerca i de descoberta del geni Salvador Dalí.

Autoria de l'experiència
Núria Calvís Palau

Nivell al qual està adreçat
Educació primària

Àrea
Llengües estrangeres, Educació artística, visual i plàstica

Competències bàsiques que es treballen
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
Projecte interdisciplinar a CS: Viatge fi de curs a Girona.

Objectius
 • Usar l'anglès com a llengua vehicular, de recerca i d'aprenentatge.
 • Usar les TIC per a descobrir qui fou Salvador Dalí, obres, anècdotes, gustos...
 • Entendre què és el Surrealisme, trets fonamentals i diferencials respecte a altres moviments artístics.
 • Saber treballar en grups fent recerca cooperativa i col.laborativa.
 • Ser capaços d'organitzar tota la informació aconseguida de tal manera que tot configuri un producte final, en format informàtic o en paper.

Desenvolupament de l'experiència
Hem confeccionat un blog on, seguint l'estructura de les webquests, hem introduït el tema, hem explicat les tasques a fer, el procés, ....i seguidament hem anat desenvolupant totes les fases de l'aprenentatge, descobrint entre tots i per grups la informació que es demanava.
La participació diària en el blog ha estat essencial ja que per mitjà dels comentaris s'havien d'anar resolent les qüestions plantejades.
Les tasques finals s'han presentat a través de powerpoints o murals i fent la corresponent exposició oral.
Hem acabat fent una autoavaluació i l'avaluació de grup.

Treball competencial
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana

Temporització
Un trimestre.

Recursos humans i materials
Mestre d'anglès i d'Educació Artística.
Materials plàstics ( revistes, cartolines, plastilina, .. ) i recursos on-line ( webs especialitzades, wordreference, wikipedia, .... )

Aspectes innovadors
Metodologia totalment interactiva de recerca guiada i expressió de les descobertes dutes a terme. Treball individual i en grup. Ús de les TIC i de la llengua anglesa.

Critèris d'avaluació
 • Participació
 • Interès
 • Esforç
 • Resolució a temps de les tasques encomanades.
 • Presentació final del treball realitzat: Presentació en Powerpoint, en paper i a més a nivell oral.
 • Habilitat en l'ús de les TIC.
 • Predisposició en usar la llengua anglesa

Dades del centre
Nom: Escola Pompeu Fabra
Adreça: Carretera de Torregrossa, s/n
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973602501
Adreça electrònica: c5005545@xtec.cat