Títol

El treball del nom amb la pissarra digital a P-3.

Breu resum de la pràctica

Aquesta pràctica vol ser un petit recull de com la pissarra digital ens ha ajudat a treballar el propi nom i els dels companys.

Autoria de l'experiència

M. Carme Sol Clariana

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil

Àrea

Comunicació i llenguatge

Competències bàsiques que es treballen

  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència d'aprendre a aprendre
  • Competència d'autonomia i iniciativa personal


Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Fa quatre mesos que tenim instalada la pissarra digital a l'aula de P-3. Hi hem fet moltes activitats. La del treball del nom n'ha estat una més però ha resultat una pràctica molt engrescadora.
Aquesta sèrie d’activitats estan pensades pel segon trimestre, quan s’introdueix d’una manera formal, el treball del propi nom a P-3. Evidentment no es poden realitzar en solitari sinó que s’han de combinar amb altres tipus d’activitats: amb els cartonets dels noms, l’atelier, treball individual en la fitxa, etc.

Objectius
- Identificar el propi nom entre els dels companys i companyes.
- Identificar dins l’abecedari les lletres del propi nom.
- Associar els noms amb les fotos dels nens i nenes de la classe.
- Aparellar els noms que són iguals
- Confegir el propi nom ordenant les lletres que el composen.
- Confegir els noms dels companys i companyes
- Completar el nom quan hi falta una lletra
- Classificar els noms segons la lletra amb que comencen
- Resseguir les lletres del propi nom.
- Resseguir les lletres dels noms dels altres nens i nenes
- Escriure el nom
- Reproduir el nom dels companys i companyes amb el model davant
- Comptar els cops de veu dels noms dels nens i nenes
- Classificar els noms segons siguin curts o llargs.

Desenvolupament de l'experiència
L'experiència ha consistit en la realització d'una sèrie d'exercicis per treballar el propi nom i el dels companys.
Alguns s'han fet en gran grup i altres en grups més reduits.

Treball competencial
- Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional
- Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma
- Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament
- Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives.
- Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic.
- Iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
- Aprendre a gaudir de l’aprenentatge.

Temporització
Segon trimestre

Recursos humans i materials
Les mestres
La pissarra digital SMART

Aspectes innovadors
La utilització de la pissarra digital interactiva.

Critèris d'avaluació
L’avaluació es basarà en l’observació de les activitats, enregistrant en una graella el grau d’assoliment dels objectius.

Els ítems que caldrà enregistrar seran els següents:

- Reconeix el seu nom
- Reconeix les lletres que composen el seu nom
- Reconeix el nom dels companys de taula
- Reconeix el nom de tots els nens i nenes de la classe
- Pot confegir el seu nom
- Pot confegir altres noms.
- Far classificacions tenint en compte la primera lletra del nom
- Sap comptar els cops de veu dels diferents noms.
- Escriu el seu nom
- Escriu altres noms

Dades del centre

Nom: Escola Arnau Berenguer
Adreça: Plaça Generalitat s/n
Codi postal: 25243
Localitat: El Palau d'Anglesola
Telèfon: 973601967
Adreça electrònica: http://www.xtec.cat/ceip-arnau-berenguer
Correu electònic: c5003494@xtec.cat