Títol

Etwinning per treballar la llegua oral anglesa

Breu resum de la pràctica

Utilització del programa Etwinning per treballar la llengua oral anglesa d'una manera significativa a partir del contacte amb altres escoles europees.

Autoria de l'experiència

Marta Casamiquela Pérez, Mar Fernández Montenegro

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil, Educació primària

Àrea

Llengües estrangeres: anglès

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual,
Competències artística i cultural, tractament de la informació i competència digital, Competència d'aprendre a aprendre,
Competència d'autonomia i iniciativa personal,
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic,
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Els alumnes no fan un aprenentatge significatiu de la llengua anglesa, en tant que no poden fer ús de la llengua fora de l'aula en situacions comunicatives reals.
Ens plantegem l'Etwinning com una plataforma que ens permet comunicar-nos amb altres escoles europees i que, per tant, els alumnes vegin la necessitat d'usar la llengua anglesa en les seves comunicacions.
Plantegem que l'intercanvi sigui oral perquè tant a Educació Infantil com a Cicle Inicial la vessant oral és prioritària sobre la vessant escrita.
Objectius
- Proporcionar als alumnes contextos comunicatius reals on utilitzar la llengua anglesa.
- Ampliar el vocabulari referit a activitats quotidianes.
- Utilitzar les TAC per a l'aprenentatge i el coneixement.
- Conèixer aspectes d'altres païssos europeus i ampliar el coneixement de la seva pròpia cultura.
- Acceptar la diversitat cultural present en el nostre entorn.
- Fomentar la consciència de què som ciutadans europeus.
Desenvolupament de l’experiència
Es crea un projecte Etwinning a tres bandes: Turquia, Anglaterra i Catalunya. La proposta del projecte és anar descrivint aspectes quotidians (població, nosaltres mateixos, activitats escolars, contes, receptes...) de manera que ens donguem a conèixer i, a la vegada, poguem conèixer altres realitats a partir de l'ús de les TAC i de la llengua anglesa, especialment oral.
Es realitzen activitats quinzenals que consisteixen en imatges (fotos, vídeos, dibuixos...) acompanyades de la gravació sonora dels alumnes explicant aquestes imatges.
El resultat de les activitats es pengen en un blog compartit:
http://www.europeanradio.blogspot.com
Treball competencial
Es treballa de forma prioritària la competència comunicativa dels nostres alumnes, però de forma global, ja que s'utilitza la competència lingüística i audiovisual de forma paral·lela.
També es treballa la competència de la informació i la competència digital, ja que en totes les activitats intervenen les TAC, d'una manera o altre i ja que l'entorn de treball és virtual.
Destaquem el treball de la competència social i ciutadana, en tant que per realitzar les diferents activitats interactuem amb escoles d'Europa que ens ajuden a comprendre la nostra identitat com a ciutadans europeus.
La resta de competències es treballen de manera implícita en les activitats proposades.

Temporització
4 mesos

Recursos humans i materials
La mestra d'anglès i la coordinadora TAC es posen d'acord per realitzar l'activitat conjuntament amb els alumnes d'Educació Infantil i Cicle Inicial d'Educació Primària.
Un dia a la setmana es dedica a treballar amb cada grup, durant una sessió, l'activitat proposada, ja sigui per realitzar l'activitat o per rebre els resultats de les altres escoles i treballar els continguts.
Com a recursos materials s'utilitzen el propi entorn i les TAC.


Aspectes innovadors
Utilització de les TAC a través de l'espai etwinning, el treball de la imatge i l'enregistrament sonor per a treballar amb Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària.
L'espai virtual com a entorn d'aprenentatge.

Criteris d’avaluació
Avaluarem, per una banda el treball realitzat pels nostres alumnes i, per altra banda, el disseny del projecte.
Pel que fa al treball realitzat pels nostres alumnes avaluarem aspectes actitudinals i d'implicació en el projecte, així com aspectes curriculars referits a procediments com ara l'ús de la llengua oral anglesa per comunicar-se i l'ús de les TAC com a eina d'aprenentatge.
Pel que fa al disseny del projecte, avaluarem aspectes com ara l'adequació a l'edat dels alumnes, la contribució del projecte a la millora de la llengua oral i a la millora del coneixement i l'ús de les TAC i les aportacions que el projecte pugui fer a l'Escola en general.

Dades del centre

Nom: Escola Mossèn Ton Clavé
Adreça: Ponent, s/n
Codi Postal: 25245
Població: Vila-sana
Telèfon: 973711582
Correu electrònic: c5005077@xtec.cat
Adreça electrònica: http:www.xtec.cat/centres/c5005077