Títol

Fem ràdio: "El conte misteriós"04.JPG

Breu resum de la pràctica

Els alumnes, havent-se preparat la lectura prèviament a casa, enregistren un conte a l'ordinador amb el programa Audacity, però a més a més enmig de la locució hi afegeixen un codi secret de quatre xifres, que ells han triat. Aquest codi és imprescindible per recollir un regal ( obrir una web) ( un conte, música, un enigma...) . A més a més els alumnes grans del grup han elaborat unes preguntes de comprensió ( s'han creat unes activitats amb hot potatoes) per facilitar la comprensió del conte i millorar-ne d'aquesta manera l'expressió oral. Tot està penjat al web de l'escola i pot fer-ho l'alumnat des de qualsevol punt d'accés a la xarxa

Autoria de l'experiència

Jordi Aumedes Castells

Nivell al qual està adreçat

Educació primària

Àrea

Llengües

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa( lingüística i audiovisual)
Competència metodològica ( digital)
Personal ( autonomia)


Descripció de la bona pràctica

Punt de partida:
Tallers internivells
Objectius:
 • Treballar en grup per prendre decisions conjuntament, tot elaborant un producte fruit de la participació de tots.
 • Millorar l'expressió oral i de la comprensió escrita.
 • Treballar l'hàbit lector en família, com a pas previ a la gravació.
 • Fomentar la concentració i l'atenció en la resta dels oients.
 • Reflexionar sobre la seva pràctica.

Desenvolupament de l'experiència:
L'experiència forma part d'una activitat anomenada tallers. Aquesta consisteix en que el divendres durant dues hores els grups heterogenis (alumnes de diferent nivell i sexe i aptituds) fan un taller de música, de llengua, de plàstica, de cuina, d'art... essent rotatori.
Els participants en el taller de Llengua, on s'emmarca l'experiència, rebien, el dilluns, el conte que es gravaria el divendres amb la seva part destacada. En un paper s'informava els pares de que podien llegir el conte junts i que havia de preparar-se per gravar la part que tenia subratllada. En aquest punt es pretenia preparar la dicció, fomentar l'hàbit lector en família i millorar la comprensió del conte. Paral·lelament l'alumne de Cicle Superior, preparava unes activitats de comprensió ( preguntes d'opció múltiple) sobre el conte, aquestes es consensuaven el dimecres amb el tutor i es creava la pàgina web amb les mateixes, les quals es respondrien el divendres entre els assistents al taller.
El divendres, al taller, es feien lectures del conte en parella, tot seguint el protocol establert a l'escola de Llegim en parella. S'intentava amb això millorar l'habilitat lectora i la comprensió, així com la interacció entre els alumnes.
A continuació es responien les preguntes de comprensió que el seu company/a de Cicle Superior havia preparat ( hot potatoes)...Triaven entre tot el grup, el codi secret ( 4 xifres), aquesta elecció es feia seguint unes pautes de treball en grup, per tal de fomentar les habilitats cooperatives.
Un cop triat es passava a gravar el conte, on s'inseria el codi secret. En finalitzar els alumnes responien una fitxa per tal d'avaluar el seu treball en el taller. Tot el treball ( conte sonor, preguntes de comprensió i regal) s'incorporava al web de l'escola per a la resta d'alumnat.

Treball competencial:
La metodologia emprada pretén ser el treball cooperatiu. L'aportació de tots els integrants del grup és imprescindible. Per això els tallers sempre es començaven amb un recordatori de les habilitats cooperatives. La part de lectura es feia seguin les directrius del Llegim en parella ( tutoria entre iguals).

Temporització:
El taller durava 2 hores.

Recursos humans i materials:
web: http://www.unamadecontes.cat
 • Programes Informàtics:
 • Audacity( edició de so)
 • Dreamweaver ( creació de pàgina web)
 • HTML Password Lock ( per posar un password a una pàgina web)
 • Real Producer Basic ( per convertir un mp3 en rm)
 • Hot potatotes ( per crear preguntes de comprensió)

Valoracions i conclusions:
Molt positiva. El fet de gravar la seva veu els motiva molt, així com conèixer el codi secret abans que la resta del seu grup. La fitxa avaluativa els feia reflexionar sobre si s'havien preparat prou la lectura, doncs eren conscients de les dificultats en veure el resultat( la gravació...)

Documentació complementària:
http://www.xtec.cat/ceip-santmiquel/radio/presentacio.htm

Aspectes innovadors:
L'activitat implica un treball de l'atenció i concentració d'una manera indirecta. Queda disfressat pel tema de recollir el regal, i per a l'alumne és imprescindible utiltizar-los per reeixir en la tasca. Així com l'expressió oral, és seu treball és significatiu i funcional i això els motiva molt més i predisposa millor al treball.
La lectura es treballa entre alumnes de diferents edats, seguint el protocol de "Llegim en parella".

Eficiència:
És una activitat que un cop planificada no suposa un gran esforç dur a la pràctica, per la qual cosa es preveu seguir fent-la el curs vinent. Es preveu que la seva consolidació, augmenti també la seva eficàcia. L'efecte previst és la millora de l'expressió i comprensió oral, i de la lectura.

Critèris d'avaluació:
Per avaluar-la s'ha tingut en compte:
 • Participació activa en el grup (habilitat cooperativa).
 • Grau de responsabilitat del Responsable del grup ( alumnat de 6è)
 • Valoració de:
  • Expressió i Comprensió oral
 • Nivell lector de l'alumne.

Dades del centre

Nom: Escola Sant Miquel
Adreça: Les escoles, s/n
Codi postal: 25242
Localitat: Miralcamp
Telèfon: 973 60 27 01
Adreça electronica:
c5003147@xtec.cat