Títol

Implementació de lametodologia ABP a l'entorn Moodle02.JPG

Breu resum de la pràctica

L’Aprenentatge Basat en Problemes o Projectes (ABP) com a recurs metodològic ofereix noves possibilitats i reptes en el món de l’Educació.
Però, què és un ABP? És un recurs pedagògic i engrescador, tant per a l’alumnat com per al professorat que impulsa un aprenentatge basat en competències. Aquest mètode propugna l’adquisició de coneixement plantejant problemes de la vida real. Són problemes especialment escollits per a desenvo-lupar capacitats i adquirir competències. L’ABP requereix per part de l’alumnat una participació activa per a créixer en les competències que van associades a les capacitats de planificar, fer recerca, adquirir nous coneixements, compartir i cooperar.... L’adquisició de conceptes va molt lligada a la recerca de la solució del problema, utilitzant les TIC com a fonts d’informació i realització de treballs.
El nostre propòsit ha estat experimentar aquesta metodologia en el context de l’Educació secundària obligatòria. La proposta que es va plantejar és la que es descriu al llarg de l’article.
Com a conclusió rellevant de l’experiència, assenyalar el fet que el nostre alumnat, després d’una fase prèvia d’adaptació, ha estat força receptiu i engrescat en la nova metodologia presentada. Cal fer especial èmfasi en la motivació i el grau d’implicació que presentaven després d’endinsar-se en la comprensió d’aquest mètode.

Autoria de l'experiència

Esther Pintó.

Nivell al qual està adreçat

4t d'ESO i 1r de batxillerat

Àrea

Informàtica, matemàtiques, tecnologia industrial.

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida: Fem una pàgina WEB mitjançant l’ABP (Aprenentatge basat en projectes)
Objectius:

 • Adquirir coneixements sobre l’àmbit de la conservació i manipulació d’aliments.
 • Adquirir coneixements i habilitats en l’àmbit de la cuina.
 • Ser capaç de gestionar la informació present a internet i a qualsevol altra font d'informació.
 • Ser capaç de treballar amb les apicacions informàtiques Freemind, Cmaptools i Dreamweaver.
 • Crear una pàgina web.

Desenvolupament de l'experiència:
A diferència del procés tecnològic, l’aprenentatge basat en projectes cerca que l’alumne faci seva la proposta de treball i, és per això, que cal crear un equip de treball on cada individu assumeix un rol determinat.

L’equip estarà comprés per un coordinador que haurà de vetllar perquè les tasques es duguin a terme en el temps previst i, juntament amb la resta de coordinadors, haurà d’elaborar la plana principal de la classe, un cap de disseny que triarà, tenint en compte l’opinió de l’equip, els elements generals de disseny de les planes i farà la plana principal de l’equip, un tècnic informàtic que vetllarà pel bon funcionament de tots els enllaços i, en els equips de quatre integrants, un revisor ortogràfic, que s’ocuparà que els treballs lliurats tinguin la millor qualitat ortogràfica i gramatical possible. Al mateix temps tots participaran en l’elaboració de la pàgina web.

Treball competencial:
Metodologia ABP i entorn Moodle
El Moodle com a Entorn Virtual d’Ensenyament Aprenentatge (EVEA) permet:
 • L’accés als continguts digitals.
 • Monitoritzar l’activitat de l’alumnat.
 • La interacció entre professorat, alumnat i famílies.
 • Garanteix l’autonomia del centre.
 • Permet mantenir la custòdia de les dades personals.

Temporització: 27 hores a raó de 3 hores/setmanals
Recursos humans i materials: 8 professors de diferents àrees
Freemind, Cmaptools i Dreamweaver
Valoracions i conclusions:
Com a conclusions més rellevants cal assenyalar les següents:
 • L'ABP fonamenta l'aprenentatge en la recerca i va més enllà d'un aprenentatge instructiu.
 • Una de les funcions del docent és guiar aquesta recerca.
 • La metodologia ABP és flexible i s'adapta a l'entorn d'aprenentatge dels nostres alumnes.
 • Aquesta metodologia promou el treball cooperatiu i l'aprenentatge entre iguals.
 • L'ABP estimula la motivació de l'alumnat al plantejar problemes reals de situacions que els hi són properes.
 • L'èxit d'aquesta metodologia està estretament lligada a les possibilitats de treball que ofereixen les TAC.


Com a conclusió final podem dir que el nostre alumnat, després d'una fase prèvia d'adaptació, ha estat força receptiu i engrescat en la nova metodologia presentada. Cal fer especial èmfasi en la motivació i el grau d'implicació que presentaven després d'endinsar-se en la comprensió d'aquest mètode.
Aspectes innovadors: L’esmetada metodologia ABP
Eficiència: Força acceptable amb els recursos disponibles.
Critèris d'avaluació:
 • Graella de seguiment de tasques
 • Avaluació de la feina del coordinador
 • Avaluació de la feina dels coordinats
 • Avaluació de la feina individual dins del grup
 • Avaluació de la fase de difusió

Dades del centre

Nom: Institut Terres de Ponent
Adreça: Carretera de Torregrossa, s/n
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973 60 21 00
Adreça electronica: iesterresdeponent@xtec.cat