Títol

Juguem al PicalletresBreu resum de la pràctica

A partir d'una llista de paraules proposades pels mateixos alumnes i que treballen un tema d'ortografia, s'elaboren unes cartes per a poder jugar al Picalletres, ( lletrejar la paraula).
Hi ha un protocol de treball cooperatiu per això cada alumne representa el seu equip i aconsegueix els punts per a l'equip. Els grups són homogenis.

Autoria de l'experiència

Jordi Aumedes Castells

Nivell al qual està adreçat

Educació primària

Àrea

Llengua

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida:
El treball de l'ortografia a cicle superior.

Objectius:
Millorar la memòria visual dels alumnes per poder incidir en una millora de l'ortografia.
Fomentar el caràcter lúdic de l'ortografia.

Desenvolupament de l'experiència:
A partir d'un llistat de paraules aportades pels alumnes es segueix el següent protocol entre el grup:
Alumne 1 treu una carta i sense veure-la la dóna a l'alumne2. Aquest la diu en veu alta per a que l'alumne 1 la pugui lletrejar. Si la resposta és correcta i ningú del grup refusa es queda la carta.
Però si l'alumne 3 refusa perquè creu que la resposta és incorrecta...i ell la lletreja correctament es queda la carta i la'lumne1 n'hi dóna una altra. Si refusa i ho fa incorrectament com l'alumne1 la carta es retornada al munt. Si refusa i l'alumne1 ho havia fet correctament, el refusador ha de pagar una carta.
En acabar, guanya punts per al seu equip aquell que té més cartes. La puntuació es porta amb un full de càlcul que es va actualitzant cada vegada que es juga.

Treball competencial:
L'alumne té uns dies per fer la seva recerca de paraules que treballen el tema d'ortografia proposat. Estudien en equip i finalment competeixen en grups homogenis.

Temporització:
Mensual

Recursos humans i materials:
Un professor, es fa a l'hora de llengua. Hi ha un full de càlcul creat per anar recollint la puntuació i actualitzant-la.
Podeu veure un video en aquesta adreça:
http://phobos.xtec.cat/ceip-santmiquel/bloc/?page_id=249

Aspectes innovadors:
El treball de l'ortografia des de l'òptica de la memòria visual, més que no pas des de la memorització de normes.

Critèris d'avaluació:
La puntuació que coneixen els alumnes és per equip, però el mateix full de càlcul calcula l'aportació de cada alumne i això ens dóna una idea de si s'ha preparat la seva intervenció.
L'observació directa també ens facilita informació i periodicament fem la setmana del Picalletres. Aquella setmana es pregunta directament a l'alumne i pot avaluar-se els seus progressos.

Dades del centre

Nom: Escola Sant Miquel
Adreça: Les escoles, s/n
Codi postal: 25242
Localitat: Miralcamp
Telèfon: 973602701
Adreça electronica: http://www.xtec.cat/ceip-santmiquel
Correu electrònic: c5003147@xtec.cat