Títol

L'alimentació d'avui és la salut de demà01.JPG

Breu resum de la pràctica

En els darrers cursos, durant els esmorzars, berenars i sortides havíem observat evidències que entre la població en edat escolar era freqüent un baix consum de fruita, verdura i peix, aliments que formen part de l’anomenada dieta mediterrània, considerada una de les més saludables del món. Així mateix, aquest baix consum podia anar acompanyat, de vegades, d’un elevat consum de dolços, llaminadures i begudes refrescants, o de la supressió d’algun àpat.
És per això que des de l’escola ens vam plantejar elaborar un projecte, durant un curs escolar, a nivell de tot el centre i a nivell de totes les àrees curriculars,
per potenciar aspectes que incidissin en la recuperació de l’alimentació mediterrània, és a dir, que afavorissin el consum de cereals, fruites i fruita seca, verdures, llegums, làctics i peix, així com en l’adopció d’hàbits alimentaris estructurats (cinc àpats diaris, primer esmorzar a casa i complet, adequació de la quantitat de les racions, etc.). En definitiva, potenciar una dieta rica, variada i equilibrada.
El Departament d’Educació i Sanitat de la Generalitat de Catalunya darrerrament han engegat programes on la clau passa per sensibilitzar els pares sobre la importància d'una dieta saludable i motivar-los per portar a terme canvis en l'estil de vida que beneficiaran en la salut de tota la família. Molts d’aquests canvis van arribant al nostre centre.
A nivell de premsa, ràdio i televisió també s’ha fet un gran ressó mediàtic i és per això que ha augmentat considerablement la sensibilitat dels docents, famílies...
Una de les bases d’aquest projecte és involucrar activament a les famílies, ja que és convenient promoure hàbits sans en l'alimentació entre l'alumnat. Hem plantejat fer col·laborar als pares, avis, ... en diverses activitats que es realitzen al llarg del projecte.
Al ser un poble molt petit hi ha una relació més propera amb l’equip sanitari municipal que també ens ha fet arribar la seva inquietud envers aquest tema i que s’ha prestat a col·laborar en tot allò que estigui al seu abast.
Quan acabi el primer any valorarem la incidència en les famílies i la continuïtat en els cursos següents.

Autoria de l'experiència

Comissió del projecte interdisciplinari. Tots el professorat del centre.
Contacte: Míriam Puig Xuclà.

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil i primària.

Àrea

Projecte interdisciplinar.

Competències bàsiques que es treballen

1- Comunicativa lingüística i audiovisual.
2- Artística i cultural.
3- Tractament de la comunicació i competència digital.
4- Competència matemàtica.
5- Aprendre a aprendre.
6- Autonomia i iniciativa personal.
7- Coneixement i interacció amb el món físic.
8- Social i ciutadana.

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida: Es parteix dels mals hàbits alimentaris observats a l’escola.
Objectius: Integrar en els processos d’ensenyament- aprenentatge de continguts vinculats a la salut.
Desenvolupament de l'experiència:
PLA DE TREBALL
Primer trimestre:
- Creació de la comissió del Projecte.
- Organitzar un concurs on s’escollirà un eslògan pel Projecte.
- Explicar, a grans trets, a la reunió general d’inici de curs el projecte.
- Creació del diari “La salut és notícia”, on s’aniran afegint les diverses notícies sobre l’alimentació que recolliran alumnes, pares i mestres.
- Redactar una circular informativa per a les famílies on s’expliqui la primera activitat del projecte: els esmorzars saludables, que consistirà en que un dia a la setmana, els divendres, per exemple, els nens i nenes de l’escola portin fruita per esmorzar. Es promourà la reutilització dels envasos i el reciclatge de la matèria orgànica.
- Confecció d’una graella per enregistrar la implicació dels alumnes en la ingesta de fruita els divendres i així, atorgar, a final de curs, un premi: la poma d’or, a la classe amb més participació .
- Treballar la classificació dels aliments a través de la piràmide alimentària.
- Interpretar la composició de diferents aliments a través de les seves etiquetes.
- Decoració del vestíbul de l’escola amb una activitat plàstica: el rebost, on cada cicle trimestralment exposa fruites i verdures de la temporada utilitzant diferents tècniques (collage, fotografies, fang, plastilina…).
- Reciclatge de la matèria orgànica i embolcalls de plàstic i alumini.
- Recull fotogràfic de les activitats per penjar-les a la pàgina web del centre i així fer-ne difusió.
- Informació a la resta de professorat a través dels claustres i reunions de cicle.
- Veure i analitzar un anunci publicitari.

Segon trimestre:
- Taller del gust (sessions pràctiques, en que els alumnes degusten un assortit d’aliments naturals i artesans. S’exposen els avantatges d’una alimentació equilibrada i de qualitat, recomanant el consum de temporada i proximitat, i la importància de l’agricultura en els equilibris ambientals i socials dels entorns rurals).
- Treballar alguna cançó, dita popular rodolí o poema relacionats amb l’alimentació.
- Continuar completant el diari “La salut és notícia.”.
- Recull de contes relacionats amb l’alimentació per tal de crear un racó dins la biblioteca.
- Decoració del vestíbul de l’escola amb una activitat plàstica: el rebost, on cada cicle trimestralment exposa fruites i verdures de la temporada utilitzant diferents tècniques (collage, fotografies, fang, plastilina…).
- Confecció d’un dossier per als alumnes, famílies i professors per treballar els menús saludables (racions diàries recomanades, complementació diària dels diferents àpats, repartiment dels grups d’aliments en racions, estructura i configuració de l’àpat, freqüència de consum d’aliments i reflexions finals).
- Elaboració d’un menú (mural) on cada classe, a partir d’etiquetes, imatges, fotografies,… s’encarregarà de completar els àpats d’un dia concret de la setmana.
- Reflexió i posada en comú del menú elaborat per tot el centre.
- Xerrada informativa per als pares per promoure els bons hàbits alimentaris.
- Reciclatge de la matèria orgànica i embolcalls de plàstic i alumini.
- Recull fotogràfic de les activitats per penjar-les a la pàgina web del centre i així fer-ne difusió.
- Informació a la resta de professorat a través dels claustres i reunions de cicle.
- Veure i analitzar un programa de cuina.

Tercer trimestre:
- Taller “Cuines del món” on les diferents famílies d’alumnes nouvinguts elaboraran un menjar típic del seu país.
- Excursió a l’hort (visita a l’hort d’un pagès, que es dedica a la producció de fruita i verdura ecològica. Els infants veuen i practiquen, in situ, tècniques i varietats pròpies de l’horta. Aquesta visita, té la finalitat d’aproximar els nens i nenes a la realitat pagesa de les nostres terres).
- Continuar completant el diari “La salut és notícia”.
- Decoració del vestíbul de l’escola amb una activitat plàstica: el rebost, on cada cicle trimestralment exposa fruites i verdures de la temporada utilitzant diferents tècniques (collage, fotografies, fang, plastilina…).
- Gimcana esportiva de final de curs, organitzada pel claustre de professors i esmorzar (pa amb tomàquet i embotits, fruita i aigua) preparat pels alumnes de cicle superior de l’escola.
- Xerrada adreçada als nens per part de la infermera del poble sobre la higiene bucal.
- Reciclatge de la matèria orgànica i embolcalls de plàstic i alumini.
- Recollir les graelles de control dels tres trimestres i fer un estudi estadístic al cicle superior. El curs amb més grau de participació guanyarà la poma d’or.
- Els alumnes de cicle superior elaboraran un powerpoint que recollirà tot el treball fet durant el curs i que es mostrarà a la pàgina web del centre.
- Recull fotogràfic de les activitats per penjar-les a la pàgina web del centre i així fer-ne difusió.
- Informació a la resta de professorat a través dels claustres i reunions de cicle.
- Recull i valoració en la memòria anual.
- Veure i analitzar un programa televisiu sobre la salut i alimentació.

Treball competencial:
Metodologia:
La metodologia a seguir va ser molt motivadora i engresacadora ja que es necessitava la col·laboració tant dels alumnes, com dels pares i mestres. A més a més, el treball es va dur a terme en tot tipus d’agrupaments (parelles, grup-classe, cicle, escola, ...).
Tipologia d’activitats:
Les activitats van ser variades: activitats de matemàtiques, de llengües, de plàstica, ...
Organització:
Es va crear una comissió, formada per mestres de tots els cicles, que pensava i organitzava activitats que s’havien de dur a terme i vetllaven pel bon funcionament d’aquestes.

Temporització: Tot el curs escolar.
Recursos humans i materials: Alumnes, pares i mestres.

Material fungible, material TAC, ...

Valoració:
- Els objectius de treball marcats en la comissió es van assolir pràcticament en el curs 2007-2008.
- Les activitats pensades van ser realitzades tant a educació infantil com a educació primària i van estar pensades per a treballar-les des de les diferents àrees curriculars.
- Es van fer intercanvis d’informació sobre els temes tractats a la comissió.
- Es van anar fent a nivell d'escola totes les activitats que es proposaven.
- Hi va haver una molt bona implicació de tot l’alumnat, famílies i professorat.
Conclusió:
El curs escolar 2008-2009 es continuarà insistint en els esmorzars saludables del divendres, és a dir, que els nens i nenes de l'escola mengin fruita per esmorzar. A més a més es realitzarà el control per classes a través de les graelles i així motivar als alumnes per assolir aquest bon hàbit alimentari.


Aspectes innovadors: La pràctica educativa és un projecte que ha implicat a tots els sectors de l’educació i en tots els àmbits i àrees escolars.

Eficiència: S'ha aconseguit que la majoria de l'alumnat, un 80 % més o menys, tinguin l'hàbit de menjar fruita per esmorzar en comptes de brioixeria industrial i per tant amb aquest repte també s'ha aconseguit una gran implicació per part de les famílies.

Critèris d'avaluació:
- Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar i social, respectant les normes d'interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen ela altres.
- Comprendre i extreure informació rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l'edat i presentats en diferents suports.
- Captar informació rellevant d'un missatge oral.
- Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat específica.
- Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene l'alimentació variada i equilibrada.
- Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.
- Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments de revisió i assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu.
- Mostrar respecte, responsabilitat i valoració crítica en el treball cooperatiu i argumentar i resoldre les discrepàncies a l'hora de participar en projectes artístics col·lectius.
- Interpretar amb llenguatge precís i seleccionar i realitzar, amb els instruments de dibuix i els recursos TIC adients, els gràfics adequats a cada situació sobre un conjunt de dades de fetes coneguts de l'entorn i d'altres àrees.

Dades del centre

Nom: Escola Francesc Arenes
Adreça: C/ Raval, 67
Codi postal: 25241
Localitat: Golmés
Telèfon: 973 60 31 22
Web: www.xtec.es/centres/c5001692
Adreça electrònica: c5001692@xtec.cat