Títol

La convivència, una xarxa comunitària

Breu resum de la pràctica

No tindria sentit parlar de convivència sense incloure l'element comunitat com ho seria parlar de comunitat sense tenir en compte la convivència. Aquests dos conceptes estableixen un binomi que implica un procés de participació de la comunitat en la millora de les condicions relacionals de totes les persones implicades.
El projecte que es presenta contempla la implicació i la corresponsabilitat entre l'institut i l'entorn com a estructura, xarxa interna-externa, de treball bàsica per crear espais d'interrelació que afavoreixin la convivència positiva i la cultura del diàleg.

Autoria de l'experiència


Esther Pintó, Joan Ferran, Conchita Cavero

Nivell al qual està adreçat

ESO, Batxillerat

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
El nostre context social i cultural ens demana que treballem per aconseguir un clima escolar favorable basat en les bones relacions amb tota la comunitat educativa.

Objectius
L'objectiu general és aconseguir una convivència positiva per tal de garantir la millora del rendiment escolar.
Aquest objectiu es pot concretar en els següents objectius més específics:
 • Propiciar un clima escolar favorable.
 • Afavorir les interrelacions amb tota la comunitat educativa.
 • Treballar la corresponsabilitat entre escola i entorn.
 • Implicació i participació de tota la comunitat en el treball de la convivència.

Desenvolupament de l'experiència
Explicació del projecte de convivència del centre com a xarxa comunitària.Concretament, es detallaran els següents punts:
 • Millorar la convivència és una condició necessària malgrat que no suficient per incrementar el rendiment escolar.
 • La convivència i la cultura del diàleg dins del centre.
 • La convivència com a xarxa comunitària.
 • Funcions i serveis que ofereix els diferents professionals que formen la comunitat.

Difusió i comunicació de l'experiència a la comunitat educativa
El fet de parlar de comunitat ja implica que pugui ser extrapolada a la resta de la comunitat. El vincle que l'institut té amb la comunitat dóna un valor afegit al nostre projecte que és la riquesa cultural i convivencial que els hi dona en qualitat de ciutadans.

Critèris d'avaluació
Els criteris per avaluar la millora de la convivència no són fàcils de trobar. Ara bé, ens podem fixar en els següents:
 • Reducció del nombre d'amonestacions i d'expedients disciplinaris.
 • Percepció sensible d'una millora de l'ambient ja que s'observa una convivència pacífica basa en el diàleg.
 • Major grau d'utilització del servei de mediació i dels serveis que ofereixen la resta de la comunitat.
 • Participació activa de l'alumnat en activitats o espais que afavoreixen les interrelacions positives.

Dades del centre

Nom: Institut Terres de Ponent
Adreça: Ctra. Torregrossa, s/n
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973 60 21 00
Adreça web: www.iesterresdeponent.com