Títol

La fei​na de casa, compartim-la!

Breu resum de la pràctica

Taller setmanal per treballar la coeducació i a la vegada anar reflexionant sobre com treballem les capacitats a Educació Infantil.

Autoria de l'experiència

Gemma, Olga i Assumpció

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competències artística i cultural
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència matemàtica
  • Competència d'aprendre a aprendre
  • Competència d'autonomia i iniciativa personal
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Es parteix de veure com alguns nens i nenes de parvulari en moments donats comencen a mostrar-se reticents davant d'algunes activitats i fan alguns comentaris, que ens fan pensar que cal aprofundir en el treball sobre la coeducació i igualtat entre sexes.

Objectius
- Reconèixer que dins del grup tots som iguals a l'hora de realitzar les diferents tasques.
- Ser conscient que dins de casa hi ha feines que cal fer-les entre tots.
- Aprendre a utilitzar les diferents eines i productes que es poden necessitar per fer les feines de casa.
- Adquirir hàbits d'autonomia personal i social.
- Realitzar activitats competencials i enriquides.

Desenvolupament de l'experiència
Durant tot el curs, la tarda del divendres es fan tallers internivells.
S'ha desenvolupat un taller de 2 hores setmanals al llarg del 3er trimestre.
Cada sessió té una part de compartir coneixements i motivació, una part pràctica i una de reflexió.

Treball competencial
Hem esmicolat les capacitats per veure realment quins aspectes treballem i que ens caldrà anar incorporant en treballs posteriors, el que hem observant és que totes les capacitats ens surten però algunes més que les altres.
Com a treball competèncial el que hem fet es anar enriquint a tasques.

Temporització
1 trimestre

Recursos humans i materials
- Les mestres
- Eines de casa
- Càmera digital
- Canó/ordinador
- Editor d'imatge
- Material escolar

Aspectes innovadors
Treball d'aprofundiment en l'adquisició de les capacitats, agrupaments internivells dins del parvulari, i que els nens i nenes ha pogut gaudir fent algunes tasques en que les famílies són les primeres a creure que no són adequades per elles i ells.

Critèris d'avaluació
A grans trets.
- Analitzar les capacitats treballades.
- Conèixer cada tasca a realitzar i com cal fer-la.
- Saber explicar de forma ordenada les seqüències de fets i vivències.
- Gaudir i participar en totes les activitas.

Dades del centre

Nom: Escola El Timó
Adreça: Carretera, 21
Codi postal: 25222
Localitat: Sidamon
Telèfon: 973717021
Adreça electrònica: http://www.xtec.cat/zer-plaurcen

Correu electrònic: c5004221@xtec.cat