Títol

L'Univers:"Les estacions i les ombres"

Breu resum de la pràctica

Hem treballat el per què es donen les estacions de l'any a partir de l'observació de les ombres.
Hem deduït com arriben els rajos solars a la Terra segons l'ombra que es genera, per tant la posició que tindria aquesta en en cadascuna de les estacions.

Autoria de l'experiència

Elisa Botargues Casanovas

Nivell al qual està adreçat

Educació primària

Àrea

Interdisciplinari

Competències bàsiques que es treballen


 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

 • Competències artística i cultural

 • Tractament de la informació i competència digital

 • Competència matemàtica

 • Competència d'aprendre a aprendre

 • Competència d'autonomia i iniciativa personal

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 • Competència social i ciutadana


Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Dins del treball interdisciplinari de centre, que aquest any hem dedicat a l'univers, cada curs ha treballat un aspecte diferent.
Els alumnes de quart hem triat aquest tema.
Partim de l'observació de l'ombra d'un objecte en dos dies diferents de l'any (diferent estació). I la mesurem.

Objectius
Objectius competencials:
- Saber expressar el que han après als companys de cicle mitjançant una exposició oral
- Aplicar els coneixements apresos al treball plàstic de les ombres (figura humana)
- Saber utilitzar les TIC per la recerca d'informació i com a recurs per exposar els resultats obtinguts
- Saber aplicar la mesura d'angles i longitud, i proporcions en una situació real
- Aplicar el mètode científic per avançar en la construcció dels seus coneixements
- Saber arribar a crear el coneixement extraient conclusions a partir de l’observació, experimentació i deducció.
- Conèixer els moviments de la Terra i la seva influència en la natura
- Saber treballar en grup cooperatiu

Desenvolupament de l'experiència
1.- Partim de l'observació de l'ombra d'un objecte en dos dies diferents de l'any. I la mesurem
2.- Ens plantegem una pregunta: Per què varia?
3.- Intentem respondre-la amb el que sabem i després busquem informació i treballem cooperativament
4.- Experimentem per resoldre les diferents qüestions
5.- Arribem a conclusions i ho expliquem als companys de cicle

Treball competencial
Hem intentat treballar totes les competències tenint en compte els aspectes metodològics següents:
a. Treball cooperatiu
b. Plantejament de preguntes interessants
c. Recerca i tractament de la informació
d. Utilització de les MAV /TIC
e. Treballar les capacitats d’observar, deduir, treure conclusions...
f. Experimentar
g. Apropar l’alumne a la realitat (en aquest cas, per mitjà de les sortides):
- CdA del Montsec: observacions reals, palnetari i tallers adaptats al tema de cada curs
- Cosmocaixa: planetari

Temporització
Un mes i mig

Recursos humans i materials
- Pilotes de diferents grandàries, llanternes, gomets, plastilina, fustes,...
- Ecodad per la mesura de la temperatura del raig
- Transportador, regles i cintes mètriques per la mesura d’angles i distàncies
- Informació: internet, llibres temàtics o diccionaris i recursos humans
- Làmines i imatges sobre els diferents astres
- Ordinadors de l’aula de ciències o informàtica (recerca d’informació, elaboració presentació i programari) i canó per l’exposició
- Càmera fotogràfica (per recollir les experiències) i càmera de vídeo (per l’exposició oral)

Aspectes innovadors
Són aspectes metodològics:

 • A partir d'una unitat de programació del medi natural, l'hem convertit en un treball interdisciplinari o es treballen totes les àrees i les competències

 • Que estigui inclòs en un projecte de centre

 • Recursos escrits s'han tret tan dels llibres aportats pels alumnes, de la biblioteca del centre, del municipi i de Lleida

 • Complentar-ho:


 • Sortides al Cda del Montsec i Planetari de Cosmocaixa


Critèris d'avaluació
- Valoració de l’exposició oral
- Valoració de les activitats que s’han fet a cada àrea
- Utilització del mètode científic (observació, hipòtesi, experimentació, deducció)
- Aplicació del treball cooperatiu (habilitat socials, autonomia personal, recerca informació,...)
- Aplicació de les TIC en el procés d’aprenentatge
- Diversificació d’activitats tot tenint en compte la diversitat de l’aula

Dades del centre

Nom: Escola Joaquim Palacín
Adreça: Passeig Urgell, 17
Codi postal: 25142
Localitat: Bellvís
Telèfon: 973565328
Adreça electrònica: http://www.xtec.cat/ceipjpalacin
Correu electrònic: ceipjpalacin@xtec.cat