Títol

On aniràs de vacances?

Breu resum de la pràctica

Es tracta d'una activitat que implica tots els alumnes de l'escola (des de P-3 a 6è) realitzada en un taller TAC del tercer trimestre del curs.
Cada alumne escull, amb un cercador a Internet, una imatge que els agrada d'un lloc per anar de vacances. Un cop tenen la imatge triada es fa un treball de localització i ubicació en un mapa del lloc escollit (per relacionar-ho amb l'àrea de coneixement del medi).
Prèviament amb l'ús d'una càmera digital s'han fet una foto de cos sencer de cada nen/a sobre un fons blanc.
Amb el programa d'edició i retoc d'imatges Paint.net insereixen la imatge del nen, prèviament retallada, sobre el fons del lloc que han escollit. Completen la postal amb un text escrit per ells mateixos sobre el lloc en qüestió.
Un cop acabat s'han imprimit les postals i s'han anat penjant en un mapa mundi gegant.

Autoria de l'experiència

Comissió TAC de l'escola.

Nivell al qual està adreçat

Educació infantil i educació primària.

Àrea

Projecte interdisciplinar.

Competències bàsiques que es treballen

  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència d'aprendre a aprendre
  • Competència d'autonomia i iniciativa personal
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida
Taller internivells. A l'escola, des de fa un parell de cursos, es realitzen dos tallers TAC al llarg del curs que impliqui la participació de tots els nivells educatius i la majoria dels mestres del claustre per tal d'elaborar un treball comú.
La comissió TAC planifica el taller, busca les eines necessàries i assessora la resta de mestres que participen amb l'activitat.

Objectius
- Fer un treball cooperatiu al voltant d'un projecte comú.
- Implicar i fer participar a tots els alumnes de l'escola i la major part dels mestres.
- Adaptar el treball als diferents nivells dels grups.
- Familiaritzar els alumnes i els mestres amb les eines i recursos TAC.
- Desvetllar la curiositat per conèixer diferents llocs del món.

Desenvolupament de l'experiència
Cada alumne escull, amb un cercador a Internet (Google Imatges, banc d'imatges de Cnice, etc.) una imatge que els agrada d'un lloc per anar de vacances. Un cop tenen la imatge triada es fa un treball de localització i ubicació en un mapa del lloc escollit (per relacionar-ho amb l'àrea de coneixement del medi).
Els alumnes expliquen a la resta de companys perquè han escollit aquella imatge/lloc (es podria ampliar el treball buscant informació sobre el lloc on volen viatjar).
Prèviament amb l'ús d'una càmera digital s'han fet una foto de cos sencer de cada nen/a sobre un fons blanc (als petits els l'ha feta la mestra i a partir de Cicle Inicial se la fan entre ells). Cada curs és responsable de guardar la imatge, tant de la fotografia, com la del lloc) a la carpeta de la classe assignada.
Amb el programa d'edició i retoc d'imatges Paint.net es fa un muntatge fotogràfic:
- Primer es col•loca la imatge triada de fons.
- En una altra capa cada nen/a es retalla la seva foto. Els petits la retallen a partir d'un rectangle i els més grans ja utilitzen les eines pròpies de retall de siluetes.
- Un cop retallada la foto s'insereix sobre la imatge del lloc.
- Completen la postal amb un text escrit per ells mateixos sobre el lloc en qüestió respectant l'ortografia natural als nens d'educació infantil.
Es desa la nova imatge retocada i s'imprimeixen totes les postals.
Finalment s'enganxen en un mapa mundi gegant al lloc corresponent.

Temporització
Quatre sessions d'una hora.

Recursos humans i materials
- Recursos humans: els/les mestres.
- Recursos materials:
  • càmera digital
  • cercador d'imatges a Internet (Google Imatges / Banc d'imatges del CNICE)
  • Paint.net
  • Google Maps

Aspectes innovadors
L'aspecte més destacable és que fonamentalment es tracta d'un treball transversal que implica el nombre total de nens de l'escola independentment del nivell educatiu ja que l'activitat s'adapta als diferents nivells i ritmes d'aprenentatge.
El resultat final és molt gratificant i valorat pels alumnes ja que aprecien que és fruit d'un treball comunitari.
Un altre aspecte a destacar és que inclou diferents eines TAC i que s'aprèn a utilitzar-les.

Criteris d'avaluació
- Argumentar les pròpies opinions desenvolupant habilitats de comunicació assertiva.- Utilitar erls recursos TIC i audiovisuals en la recerca d'informació.- Comunicar de forma visual coneixements, pensaments, emocions i experiències utilitzant les eines TIC.- Planificar els processos de producció pel que fa a previsió de recursos, materials, i assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu.- Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu a l'hora de participar en projectes col.lectius.- Identificar i reconèixer les diferents formes d'expressió artística i cultural.
- Localitzar i interpretar mapes i fotografies aèries de diferents indrets del món.

Dades del centre

Nom: Escola Francesc Arenes
Adreça: C/ Raval, 67
Codi postal: 25241
Localitat: Golmés
Telèfon: 973603122
Adreça electrònica: http://www.xtec.cat/centres/c5001692/

Correu electrònic: c5001692@xtec.cat