Títol

Programa escola-empresa de l'aula oberta03.JPG

Breu resum de la pràctica

L’alumnat de l’aula oberta de 4t d’ESO realitzen dos dies a la setmana ( 10 hores ) pràctiques a l’empresa. És el primer curs que hem provat aquest recurs i els resultats són molt satisfactoris. L’alumnat ha guanyat en aspectes com ara; responsabilitat, autoestima, utilitzar diferents registres de comunicació i motivació pel que fa a la continuar ó en els següents cursos. Tot plegat creiem que es podria resumir en una frase “ Benvinguts al món real”.

Autoria de l'experiència

Josep Balcells Espasa

Nivell al qual està adreçat

4t ESO

Àrea

Dins de la diversificació curricular l’alumnat pot estructurar tot el currículum dins de tres àmbits que són:

Lingüístic i social
Científic i tecnològic.
Pràctic.

En aquest cas les pràctiques a l’empresa fan referència a l’àmbit pràctic. Aquest es defineix com activitats estructurades de caràcter pràctic i funcional que promoguin l’adquisició de les habilitats personals per a la vida adulta i professional.

Competències bàsiques que es treballen

Les competències bàsiques que els alumnes han treballat difereixen en funció de la tipologia de cadascuna de les feines, però gairebé totes incideixen en les següents:
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
 • Competència en el tractament de la informació i competència digital.
 • Competència matemàtica.
 • Competència d’aprendre a aprendre.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
 • Competència social i ciutadana.

Descripció de la bona pràctica

Punt de partida:
La tipologia de l’alumnat d’aula oberta prové d’un ambient familiar poc favorable, amb importants mancances de relació personal, afectives i comunicatives, és un alumnat amb importants dificultats i retards d’aprenentatge, amb un baix nivell de motivació, els quals interfereixen i dificulten l’avanç en la seva formació i que provoquen un distanciament considerable amb la Institució escolar que sol manifestar-se amb conductes desadaptades, a vegades conflictives. Tot plegat tendeix a produir malestar i un trencament amb el món cultural i l’àmbit acadèmic que dificulta el seu desenvolupament integral com a persones.

L’experiència ens demostra que l’alumnat de l’aula oberta respon molt més bé quan la tasca és eminentment pràctica i amb una finalitat d’assoliment imminent.

Objectius:
Els objectius marcats són
 • Possibilitar l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i , si es possible, l’acreditació de l’ESO de l’alumnat participant.
 • Facilitar el procés de transició de l’ESO cap als CFGM ó bé cap al món del treball, afavorint la seva inserció.
 • Facilitar el procés de maduració i creixement personal de l’alumnat necessari per decidir sobre el seu futur o incorporar-se al món de treball amb més expectatives.
 • Donar una formació prelaboral, posant aquest alumnat en contacte directe amb el món laboral mitjançant l’estada a l’empresa en empreses de la comarca.
 • Proporcionar una opció que estimuli aquesta alumnat a finalitzar l’ESO amb èxit, reduint els índexs de fracàs escolar i abandonament dels estudis.

Desenvolupament de l'experiència:
Primer cal enviar al Departament d’Educació un conveni on intervenen l’ajuntament, l’IES i l’empresa. En el nostre cas és especialment laboriós ja que l’alumnat ens ve de moltes poblacions i calia signar el conveni amb cadascun dels ajuntaments.
Els dies establerts per a les pràctiques són dimecres i divendres de 9 a 14h. El coordinador i l’empresari establien un tutor d’empresa. Aquest seria qui guiaria i ajudaria a l’alumne. Periòdicament el coordinador visita l’empresa per fer el seguiment de l’alumnat.
En alguns casos hi ha hagut alumnes que s’han intercanviat la feina durant el curs per tal de conèixer més feines i maneres de treballar.
Cal remarcar certs aspectes com ara:

 • L’alumne/a realitza activitats tutelades per l’IES, és aquest qui marcarà les directrius i qui n’assumirà el control i la responsabilitat.
 • L’alumne/a és un “estudiant en pràctiques” i no un “treballador sense sou”. Per tant caldrà primar en tot moment els aspectes formatius i no els productius.
 • No se li permetrà realitzar activitats que suposin un risc per a la seva integritat física o la seva salut.
 • Es vetllarà perquè conegui les diferents activitats relacionades amb l’entorn del món laboral amb les professions, fugint en tot moment de les feines reiteratives i poc formatives.
Les pràctiques realitzades tindran un contingut bàsicament actitudinal i procedimental.

Treball competencial:
En aquest cas el treball competencial s’esdevé pel treball i la convivència a l’empresa . En aquest cas l’alumne caldrà que s’adapti a les normes de l’empresa tenint en compte les de l’IES. Pel que fa a les competències bàsiques aquestes pràctiques han estat especialment bones en aspectes com:
 • Saber comunicar oralment.
 • Comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic
 • La consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements
 • La consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.
 • Comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes.
 • Mantenir una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Temporització:
Per motius de paperassa els alumnes no van poder començar fins al novembre del 08 i van finalitzar el juny 09. Però la intenció es que s’iniciï i finalitzi tal com indica el calendari escolar.

Recursos humans i materials:
Jordi Vallés (tutor individual), coordinador de l’estada a l’empresa de l’IES, tutors a l’empresa, equip directiu, alcaldes i empresaris.
A nivell de recursos material hi ha les empreses i material d’on treballa l’alumnat.

Valoracions i conclusions:
Les conclusions són :
 • Els resultats han estat molt bons.
 • Ens ha sorprès com l’alumnat ha destacat en aspectes formals.
 • Alguns alumnes saben que volen estudiar el curs vinent.
 • Els alumnes, tot i la por inicial, en fan una valoració força positiva.
 • Hi ha alumnes que a l’estiu treballaran a l’empresa on han fet les pràctiques.

Per altra banda els empresaris han quedat força satisfets i estan tots oberts a continuar col·laborant en el futur.


Aspectes innovadors:
Un aspecte innovador és la formació del nostre alumnat feta periòdicament fora de l’IES i sense cap professor de manera permanent.
Un altre element a destacar seria la possibilitat que té l’alumnat de enriquir-se professionalment i personalment amb el treball i la convivència en el món del treball.

Eficiència:
Sens dubte ha estat una pràctica eficaç. A més a més de la millora competencial tot l’alumnat ha assolit el graduat en l’ESO i hem comprovat com aspectes força deficitaris en la tipologia d’aquest alumnat han millorat, fem referència a la seva maduresa, responsabilitat i autoestima.

Critèris d'avaluació:
Els alumnes disposen d’un quadern de pràctiques on setmanalment van anotant les feines realitzades. El seu tutor a l’empresa també fa una valoració setmanal bàsicament d’aspectes formals i actitudinals. També es farà un informe trimestral d’hàbits i progressos fet pel centre col·laborador, que recollirà tan els aspectes pràctics de la feina feta, com les actituds i els aspectes més personals de l’alumne. També permet incloure propostes de millora.


Dades del centre

Nom: Institut La Serra
Adreça: Ctra. Torregrossa, km. 1,9
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973 602 612
Adreça electronica:
ieslaserra@xtec.cat