Títol
Projecte hort a l'institut Terres de Ponent

Breu resum de la pràctica
A l'Institut Terres de Ponent estem realitzant el projecte hort, en en que hem fet un hort d'uns 350 m2 amb construcció de la tanca perimetral, muntatge del reg, i zona d'hivernacle per l'hivern, amb ús de materials reciclats de la deixalleria. La producció obtinguda de l'hort es reparteix entre els alumnes que hi participen i una part de la mateixa els alumnes la preparen per fer un mercadet solidari entre el professorat del centre, destinant-se els diners obtinguts a la compra de planter i eines per l'hort i també una part s'aporta a la Fundació Angel Olaran de Mollerussa per ajudat al projecte d'orfanat a la població de Wukro a Ethiopia.

Autoria de l'experiència
Josep M. Perelló Gregori

Nivell al qual està adreçat
ESO

Àrea
Tecnologia

Competències bàsiques que es treballen
Competència matemàtica
Competència d'aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Descripció de la bona pràctica
Punt de partida
A l'Institut Terres de Ponent s'ha escollit un grup classe format per alumnes amb certes dificultats conductuals i d'aprenentatge (aquest curs ha estat el grup de 2n ESO-D) i en aquest grup es treballen a classe els continguts teòrics de totes les matèries i es combina amb el treball d'aquests continguts en l'hort. S'ha donat a aquest projecte un caràcter interdisciplinar entre totes les àrees tot i que hi ha matèries més afins per treballar-ho (Tecnologia, dibuis, metemàtiques, Ciències de la Naturalesa,...)

Objectius
Es pretèn que els alumnes guanyin en responsabilitat, capacitat d'organització, paciència (collirem el que sembrarem i cuidarem), estretègia per organitzar l'espai de cultiu, ordre (en guardar les eines, llavors, en plantar en els períodes en que cal fer-ho, etc). S'ha buscat també millorar el vocabulari i els coneixements d'horticultura per medi de treballar a l'aula i a l'hort amb llibres i fitxes amb un enfocament molt pràctic.

Desenvolupament de l'experiència
Es cultiva un hort de tamany important (350 m2) de forma totalment ecològica i s'han plantat varis tipus d'enciams, cols, bròquils, escaroles, fabes, espinacs, tomàquets, pebrots, albergínies, plantes aromàriques, carbassons, alls, cebes, pèsols, sigrons i fesols. De cada varietat se n'han plantat unes 50 plantes, amb la qual cosa la producció obtnguda ha estat important.

Treball competencial
Es pretén consolidar l'adquisició d'hàbits i autonomia per al treball personal pels alumnes. S'han repartit les tasques de l'hort entre els alumnes i cadascun se n'encarrega de tenir cura de certes feines i plantes. L'autoestima baixa que s'observava en bastants d'aquests alumnes es millora de forma important amb aquest projecte hort i això ha influit de forma positiva en el treball a l'aula de les antres matèries.

Temporització
Aquest any estem baixant de 2 a 4 hores per setmana a l'hort, segons l'època i necessitats.

Recursos humans i materials
Tota la feina s'ha fet per part dels alumnes i dels professors implicats en aquest projecte i fent-ho de forma totalment manual, amb aixades i altres petits estris d'hort, amb ajuda d'un petit motocultor esporàdicament en la preparació del terreny. Hem d'agrair al Sr Esteve de Vilanova de la Barca pel planter que ens ha facilitat i que ha permés el conreu de l'hort a un cost molt econòmic. Hem comptat amb el suport de l'Ajuntament (ens han ajudat a baixar amb el tractor les 10 tones de fem de caball que cada any consumim en l'hort per l'adobat del mateix, que ens el regalen a l'Institut Mollerussa). També en han deixat a l'Institut Mollerussa petits estris que necessitem usar de forma esporàdica. Molts dels recursos materials usats per hivernacle i altres els hem pogut reciclar a partir de materials de la deixalleria comarcal, que tenim junt davant del nostre institut.

Documentació complementària
S'ha preparat un vídeo on els propis alumnes expliquen aquest projecte hort, juntament amb algunes fotografies incloses en el mateix vídeo.

Aspectes innovadors
Gran implicació i motivació per l'alumnat, que s'ha cuidat molt de mantenir, per així assegurar l'èxit de l'hot, tot i les dificiltats conductuals i d'aprenentge que presentaven els alumnes implicats en aquest projecte.
Una frase resum: qualsevol alumne, quan reb amor i confiança, transmet amor i confiança. Això hem procurat de fer en aquest projecte.

Critèris d'avaluació
En l'avaluació d'aquest projecte s'han avaluat continguts tant dels aprenentatges adquirits com de la conducta i motivació mostrada pels alumnes en el treball a l'aula i a l'hort.

Dades del centre
Nom: Institut Terres de Ponent
Adreça: Carretera de Torregrossa s/n
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973602100
Adreça electrònica: iesterresdeponent@xtec.cat
Adreça web: http://www.terresdeponent.com/