Títol

Trivial. Crèdit de Síntesi de 3r d'ESO

Breu resum de la pràctica

Es tracta d'elaborar un Trivial amb els principals continguts del curs sintetitzat en preguntes breus.

Autoria de l'experiència

Judit Farré i Núria Barranquero

Nivell al qual està adreçat

ESO

Àrea

Interdisciplinar

Competències bàsiques que es treballen

  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  • Competències artística i cultural
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència matemàtica
  • Competència d'aprendre a aprendre
  • Competència d'autonomia i iniciativa personal

Descripció de la bona pràctica

Objectius
Sintetitzar els coneixements adquirits al llarg del curs.

Desenvolupament de l'experiència
En tres dies lectius, treballant en equip, han de ser capaços de plasmar el que consideren més important de cada matèria en el joc.

Temporització
Del 14 al 16 de juny

Recursos humans i materials
Ordinadors portàtils
Llibres de text i digitals
Material de consulta
Software d'ofimàtica i disseny
Totes les eines i material per elaborar els taulers i elements del joc
L'equip de professorat de nivell.

Critèris d'avaluació
  • Habilitat per destriar el més important de cada matèria
  • Capacitat de sintesi
  • Capacitat de treball en equip i de col·laboració
  • Capacitat d'organització i temporització del treball

Dades del centre

Nom: Institut Terres de Ponent
Adreça: Ctra. Torregrossa s/n
Codi postal: 25230
Localitat: Mollerussa
Telèfon: 973602100
Adreça electrònica: www.terresdeponent.com

Correu electrònic: c5005582@xtec.cat