Recent Changes

Tuesday, May 22

 1. page La convivència, una xarxa comunitària (Ins. Terres de Ponent) edited Títol La convivència, una xarxa comunitària Breu resum de la pràctica No tindria sentit parla…

  Títol
  La convivència, una xarxa comunitària
  Breu resum de la pràctica
  No tindria sentit parlar de convivència sense incloure l'element comunitat com ho seria parlar de comunitat sense tenir en compte la convivència. Aquests dos conceptes estableixen un binomi que implica un procés de participació de la comunitat en la millora de les condicions relacionals de totes les persones implicades.
  El projecte que es presenta contempla la implicació i la corresponsabilitat entre l'institut i l'entorn com a estructura, xarxa interna-externa, de treball bàsica per crear espais d'interrelació que afavoreixin la convivència positiva i la cultura del diàleg.
  Autoria de l'experiència
  Esther Pintó, Joan Ferran, Conchita Cavero
  Nivell al qual està adreçat
  ESO, Batxillerat
  Àrea
  Interdisciplinar
  Competències bàsiques que es treballen
  Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
  Competència d'aprendre a aprendre
  Competència d'autonomia i iniciativa personal
  Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  Competència social i ciutadana
  Descripció de la bona pràctica
  Punt de partida
  El nostre context social i cultural ens demana que treballem per aconseguir un clima escolar favorable basat en les bones relacions amb tota la comunitat educativa.
  Objectius
  L'objectiu general és aconseguir una convivència positiva per tal de garantir la millora del rendiment escolar.
  Aquest objectiu es pot concretar en els següents objectius més específics:
  Propiciar un clima escolar favorable.
  Afavorir les interrelacions amb tota la comunitat educativa.
  Treballar la corresponsabilitat entre escola i entorn.
  Implicació i participació de tota la comunitat en el treball de la convivència.
  Desenvolupament de l'experiència
  Explicació del projecte de convivència del centre com a xarxa comunitària.Concretament, es detallaran els següents punts:
  Millorar la convivència és una condició necessària malgrat que no suficient per incrementar el rendiment escolar.
  La convivència i la cultura del diàleg dins del centre.
  La convivència com a xarxa comunitària.
  Funcions i serveis que ofereix els diferents professionals que formen la comunitat.
  Difusió i comunicació de l'experiència a la comunitat educativa
  El fet de parlar de comunitat ja implica que pugui ser extrapolada a la resta de la comunitat. El vincle que l'institut té amb la comunitat dóna un valor afegit al nostre projecte que és la riquesa cultural i convivencial que els hi dona en qualitat de ciutadans.
  Critèris d'avaluació
  Els criteris per avaluar la millora de la convivència no són fàcils de trobar. Ara bé, ens podem fixar en els següents:
  Reducció del nombre d'amonestacions i d'expedients disciplinaris.
  Percepció sensible d'una millora de l'ambient ja que s'observa una convivència pacífica basa en el diàleg.
  Major grau d'utilització del servei de mediació i dels serveis que ofereixen la resta de la comunitat.
  Participació activa de l'alumnat en activitats o espais que afavoreixen les interrelacions positives.
  Dades del centre
  Nom: Institut Terres de Ponent
  Adreça: Ctra. Torregrossa, s/n
  Codi postal: 25230
  Localitat: Mollerussa
  Telèfon: 973 60 21 00
  Adreça web: www.iesterresdeponent.com

  (view changes)
  12:41 am

Thursday, April 26

 1. page Matemàtiques. Integració de les tecnologies en el procés formatiu (Ins. Terres de Ponent) edited Títol Matemàtiques a l’INS Terres de Ponent. Integració de les tecnologies en el procés formati…

  Títol
  Matemàtiques a l’INS Terres de Ponent. Integració de les tecnologies en el procés formatiu
  Breu resum de la pràctica
  En aquesta experiència es descriu la incorporació progressiva de les tecnologies a l'aula, el procés d'apropiació dels recursos per part del professorat i de l’alumnat, els canvis en la metodologia i en l’avaluació sempre paral·lels a l’evolució del maquinari i del programari. El pas “d’anar a l’aula d’informàtica” a tenir “l’informàtica a l’aula”. La transformació de l’aula en un entorn d'aprenentatge sense limitacions ni de distància geogràfica ni d’horaris. La disminució dels llibres de text i l’aparició dels ordinadors portàtils. Els avantatges de tenir la pissarra digital al costat de la pissarra de guix, els de compaginar la llibreta amb els recursos digitals i les facilitats per treballar de forma competencial gràcies i a les possibilitats de comunicació i de col·laboració que facilita Internet.
  Autoria de l'experiència
  Ramon M. Bergadà Marimon, Jaume Pedrós Miquel
  Nivell al qual està adreçat
  ESO, Batxillerat
  Àrea
  Matemàtiques
  Competències bàsiques que es treballen
  Tractament de la informació i competència digital
  Competència matemàtica
  Descripció de la bona pràctica
  Punt de partida
  Des de fa anys les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) o les TAC (Tecnologies de l'Aprenetatge i del Coneixement) han estat una eina força utilitzada en el procés d’ensenyament aprenentatge a l’INS Terres de Ponent. És per això que, a finals de 2004, fou un dels 8 centres seleccionats pel Departament d’Ensenyament per a participar en el projecte d’innovació anomenat IATIC. Això i el procés continuat de formació del professorat propicià que l'INS Terres de Ponent fos un dels centres pilots en què s'inicia el projecte eduCAT1x.
  Des del curs 2010-2011 el 100% de l'alumnat d'ESO disposa d'un ordinador com una eina més en la seva motxilla de classe i totes les aules disposen de pissarra digital interactiva (PDI) i de connexió a Internet via cable i via wifi.
  Objectius
  L'objectiu principal és la millora del procés d'ensenyament i d'aprenentatge aprofitant les enormes possibilitats que faciliten les tecnologies actuals.
  Desenvolupament de l'experiència
  L'experiència forma de la quotidianitat del centre.
  1. Antecedents i context.
  2. Concreció a la l'àrea de matemàtiques del procés global desenvolupat a tot el centre.
  3. Recursos TIC per a les matemàtiques.
  4. Incorporació de les TIC a l'aula.
  5. L'aula digital.
  6. Els recursos digitals i analògics.
  7. Canvis metodològics.
  8. Itinerari formatiu.
  9. Avaluació.
  Difusió i comunicació de l'experiència a la comunitat educativa
  L'experiència ha estat presentada en altres jornades i es pot consultar en aquest enllaç: https://docs.google.com/present/edit?id=0Ab31QJ_JlJXMZGc0Z3B2ZDRfMzZocWp6ZG5ncA
  Documentació complementària
  Presentació multimèdia.
  Critèris d'avaluació
  El procés d'avaluació es fa de forma continuada.
  Dades del centre
  Nom: Ins. Terres de Ponent
  Adreça: Ctra. de Torregrossa, s/n
  Codi postal: 25230
  Localitat: Mollerussa
  Telèfon: 973 60 21 00
  Adreça electrònica: c5005582@xtec.cat
  Web: www.terresdeponent.com

  (view changes)
  4:24 am

More